Ondanks de voortdurende zorgvuldigheid die wordt besteed aan de gegevens op deze site, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.